เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<


กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
วันเริ่มขาย
 • 15 กรกฎาคม 2562
บ้านที่รับประกันได้
 • บ้านที่อยู่อาศัยทุกประเภท บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ตีกแถว, คอนโดมิเนียม, ห้องแถวไม้
 • บ้านคอนกรีตทั้งหลัง, บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้, บ้านที่เป็นวัสดุอื่น ๆ หรือบ้านไม้ทั้งหลัง
 • 1 หลัง ซื้อประกันได้ 1 กรมธรรม์ ต่อปี
ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยได้
 • ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต้องการทำประกัน
 • ผู้ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต้องการทำประกัน แต่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ เช่น พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา กับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบ้านเท่านั้น
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • ปีละ 555 บาท
 • ความคุ้มครองเริ่มต้นเวลา 00:01 น. ของวันถัดไป
รายละเอียดความคุ้มครอง
 1. คุ้มครองความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างที่มีสาเหตุจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
  • บ้านคอนกรีตทั้งหลัง (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80) สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
  • บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 50 – 80) สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท
  • บ้านที่เป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50) สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • บ้านที่เป็นห้องแถวไม้ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 2. คุ้มครองภัยจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ทุกภัยรวมกัน ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
 3. คุ้มครองค่าใช้จ่าย หรือค่าเช่าเพื่อหาที่พักอาศัยใหม่ชั่วคราว กรณีสิ่งปลูกสร้างเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง ชดเชยตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมกันแล้วไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 4. คุ้มครองทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง กรณีสิ่งปลูกสร้างเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง
  • บ้านคอนกรีตทั้งหลัง (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80) สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 50 – 80) สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
  • บ้านที่เป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ มากกว่าร้อยละ 50) สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
  • บ้านที่เป็นห้องแถวไม้ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 5. คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการลัดวงจร 10,000 บาทต่อปี
 6. เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัว อันเนื่องมาจากไฟไหม้ หรือการโจรกรรม 200,000 บาทต่อปี
 7. •  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามลักษณะสิ่งปลูกสร้างตามความเป็นจริง ณ วันที่เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ความรับผิดของบริษัทจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในใบรับรองการประกันภัยสำหรับลักษณะสิ่งปลูกสร้างตามความเป็นจริงจะซื้อได้เท่านั้น

ข้อยกเว้นทีไม่คุ้มครอง
 • ทรัพย์สินต่อไปนี้ อันได้แก่ เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณีโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินสด เช็ค สมุดบัญชี เอกสารทางธุรกิจ วัตถุระเบิด ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
 • การแผ่รังสี หรือการแพร่ กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 • ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00001/2556
การเรียกร้องสินไหมและเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม
ติดต่อเรื่องสินไหมทดแทนได้ที่ธนชาตประกันภัย โทร.0-2308-9300 ต่อ 2816, 2807