เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<


ประกันภัยอุบัติเหตุ 59 บาท ถ้วนหน้า
วันเริ่มขาย
 • 15 กรกฎาคม 2562
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุ 20 60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
 • มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
 • 1 บัตรประชาชน สามารถซื้อได้สูงสุด 5 กรมธรรม์
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • จ่ายเบี้ย 59 บาท/คุ้มครอง 60 วัน
 • ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที
รายละเอียดความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองในข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุดังนี้

 1. คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุ* ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์   150,000 บาท
 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจากการจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย    150,000 บาท
 3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตา หรือทุพพภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์   75,000 บาท
 4. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์   5,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
 5. ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์         15,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

FAQ  ประกันภัยอุบัติเหตุ 59 บาท ถ้วนหน้า

ถาม  :   แผนประกันภัยรับทุกขั้นอาชีพ, ทุกพื้นที่ ใช่หรือไม่
ตอบ :   รับประกันทุกขั้นอาชีพ ทุกพื้นที่

ถาม  :  อาชีพ  ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ซื้อประกันภัยได้หรือไม่
ตอบ :  ซื้อได้ แต่มีเงื่อนไขดังนี้
กรณี เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน         >>       ไม่คุ้มครอง
กรณี เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตนอกเวลาปฏิบัติงาน       >>       คุ้มครอง
(เอกสารแนบ)  ข้อยกเว้นดังกล่าว อยู่ในเอกสารหน้าที่ 4 หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
3.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
3.2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
3.2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี  การจับกุม
3.2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  ดังนั้น กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยขณะปฏิบัติหน้าหน้าที่ทหาร หรือ ตำรวจแต่ในช่วงเวลาอื่น ๆ เช่น วันหยุด หรือ ช่วงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน กรมธรรม์ก็ยังให้ความคุ้มครอง

ถาม  :  กรณี อาสาสมัคร หมายถึง กลุ่มใด บ้าง อาทิเช่น อาสาสมัครกู้ภัย, อาสาสมัครทหารพราน
ตอบ  :  อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ดังนั้น ไม่ว่าจะอาสาสมัครในกลุ่มใด หากตรงกับความหมายดังกล่าว กรมธรรม์จะไม่ได้คุ้มครอง ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานอาสา