เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์
วันเริ่มขาย
 • ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • เฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้ ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น
 • ไม่คุ้มครอง รถนิติบุคคล, รถที่ทำเป็นรถรับจ้าง / รถประจำทาง / รถแท๊กซี่
 • และรถใช้ในราชการ ทุกประเภท
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • ปีละ 750 บาท
 • จ่ายเงินแล้วจะได้รับความคุ้มครองทันที
 • เอกสารที่ใช้ในการซื้อประกันภัย
  1. สำเนาทะเบียนรถ หรือทะเบียนรถ (ตัวจริง)
  2. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
เอกสารที่ลูกค้าได้รับหลังจากชำระเงิน
 • ใบรับฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 • ใบรับรองการประกันภัย ที่จุดขาย
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือ ผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยให้ความคุ้มครอง ต่อวันต่อคนไม่เกิน 7 คน กรณีมากกว่า 7 คน จะนำจำนวนเงินเฉลี่ยเท่าๆ กัน ผลประโยชน์ที่ได้รับ 1,000 ต่อวัน ต่อคน (ไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 • เงินชดเชยเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีความเสียหายสูง กรณีรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์อื่น หรือนอกเหนือจากการชนกับยานพาหนะทางบก และมีค่าซ่อมไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับ 5,000 บาทต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ : ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์

คำถาม : รถประเภทไหนสามารถซื้อประกันภัยปลอบใจคนชนที่เซเว่นอีเลฟเว่นได้บ้าง ?
ตอบ : เป็นรถยนต์ที่ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (เก๋งส่วนบุคคล)​
2. รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะส่วนบุคคล)
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้ส่วนบุคคล)

คำถาม : ผู้ซื้อกรมธรรม์จำเป็นต้องเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ หรือไม่ ?
ตอบ : ผู้ซื้อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในใบคู่มือจดทะเบียน หรือ เป็นผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

คำถาม : ผู้ซื้อจำเป็นต้องมีประกันภาคสมัครใจ หรือไม่ ?
ตอบ : ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องมีประกันภัยรถยนต์มาก่อนก็สามารถซื้อกรมธรรม์ฉบับนี้ได้

คำถาม : ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันหรือไม่ ?
ตอบ : ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย

คำถาม : เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุ ทำให้คนขับรถและผู้โดยสาร บาดเจ็บจนเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในจะจ่ายอย่างไร ?
ตอบ : จะจ่ายเป็นเงินชดเชยเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่ได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะจ่ายวันละ 1,000 บาทต่อคน ไม่เกิน 7 คน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

คำถาม : เงินชดเชยเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูง ให้ความคุ้มครองอย่างไร ?
ตอบ : เกิดความเสียหายจากการชนทั้งยานพาหนะทางบก หรือจากการชนอื่นๆ และมีค่าซ่อมรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท จะจ่ายผลประโยชน์ 5,000 บาท ต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)