เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

ประกันภัย 30 บาทดูแลคุณทุกอุบัติเหตุ
วันเริ่มขาย
 • 15 พฤศจิกายน 2559
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุระหว่าง 15 ปี – 65 ปีบริบูรณ์
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคเจ็บป่วยรุนแรง หรือโรคเรื้อรัง ไม่พิการหรือวิกลจริต
 • 1 บัตรประชาชน สามารถซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • จ่ายเบี้ย 30 บาท/คุ้มครอง 30 วัน
 • ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิต การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
 • จากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้ายร่างกาย) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย   50,000 บาท
 • การรักษาพยาบาล (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ จากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์)       จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน  5,000 บาท/อุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการเอาประกันภัย
 • ชดเชยรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ 200 บาท ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน ) ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมถึงอุบัติเหตุ จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ ประกันภัย 30 บาทดูแลคุณทุกอุบัติเหตุ

คำถาม กรมธรรม์เริ่มคุ้มครองเวลาใด และสิ้นสุดเวลาใด ?
ตอบ :  เวลาเริ่มต้นคุ้มครอง คือหลังจากที่ลูกค้าซื้อ และได้รับใบรับฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย (Slip) เรียบร้อยสมบูรณ์ และเวลาสิ้นสุด   ความคุ้มครอง คือเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ในวันที่สิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย

คำถาม : กรณีเกิดอุบัติเหตุ และเข้ารักษาที่คลินิก สามารถเบิกสินไหมค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ ?
ตอบ :   สามารถเบิกได้ (ยกเว้นอุบัติเหตุที่เกิดจากขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

คำถาม: การชดเชยรายได้จากทั้งกรณีอุบัติเหตุ จำเป็นต้องทำการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ?
หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือไม่ และต้องนอนอย่างน้อยกี่ชั่วโมง 
ตอบ : ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และต้องนอนอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

คำถาม : มีสวัสดิการ หรือมีประกันแบบมีค่าชดเชยรายได้อยู่แล้ว สามารถใช้สำเนาใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์เบิกกับ โครงการ 30 บาทดูแลคุณทุกอุบัติเหตุอีกได้หรือไม่ ?
ตอบ : สามารถเบิกค่าชดเชยรายได้ กับกรมธรรม์ที่คุ้มครองได้ทุกบริษัท

คำถาม:  การซื้อกรมธรรม์ในเดือนที่ 2 หากผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ทำรายการต่อประกันทันที ทางบริษัทจะ 
นับความคุ้มครองอย่างไร ?
ตอบ:กรมธรรม์นี้ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ โดยหากลูกค้าซื้อกรมธรรม์ในเดือนที่ 2 จะถือว่าเป็นกรมธรรม์ใหม่ เช่น กรมธรรม์แรกที่ลูกค้าซื้อมีผลบังคับ ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ…  และลูกค้าได้ซื้อกรมธรรม์ใหม่ ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ…. ดังนั้น กรมธรรม์ที่ซื้อใหม่จึงมีผลบังคับวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ....

คำถาม:  กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุคุ้มครองผู้ประกัน 24 ชั่วโมงทั่วโลก และรับทุกชั้นอาชีพหรือไม่ ?
ตอบ:  คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก และ  รับประกันภัยขั้นอาชีพ 1-4