เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ดับเบิ้ลคุ้ม< >ประกันภัยสุขภาพเด็ก< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ทิพยโควิด แคร์< >วิริยะโควิดโปรเทค< >ประกันอัคคีภัย< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<
>ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย 200 บาท< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอุบัติเหตุคนพิการ<
>ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)<
ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ดับเบิ้ลคุ้ม
วันเริ่มขาย
 • 15 มีนาคม 2560
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุ 15 – 60 ปี มีสัญชาติไทย *วิธีการคำนวณอายุ = (ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) – (ปีพ.ศ. เกิด)
 • เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถตามคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
 • รถจักรยานยนต์ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก
 • รถจักรยานยนต์ต้องใช้งานส่วนบุคคลในประเทศไทยเท่านั้น
 • ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ซีซี
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • จ่ายปีละ 550 บาท
 • เอกสารในการซื้อประกันรถจักรยานยนต์
  1. สำเนาคู่มือทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
  2. บัตรประชาชนของเจ้าของรถคันที่ระบุในคู่มือจดทะเบียน
 • เริ่มคุ้มครอง 2 วันถัดไปนับจากวันที่ซื้อ เวลา 00.01 น.
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • รถจักรยานยนต์สูญหายทั้งคันจากการลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การยักยอกทรัพย์ วงเงินคุ้มครอง 5,000 บาท
 • รถจักรยานยนต์เสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท
 • เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์คันที่ระบุในคู่มือจดทะเบียน วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ : MTI MOTORBIKE CARE

คำถาม : ลูกค้าต้องการซื้อกรมธรรม์ เนื่องจากเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ สามารถซื้อแทนได้หรือไม่
ตอบ : ได้ ตามเงื่อนไข ชื่อผู้เอาประกันภัย ต้องตรงกับผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันที่ทำประกันภัย เท่านั้น กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ตรงกับคู่มือจดทะเบียนรถ สามารถแจ้งสลักหลังเปลี่ยนแปลงผู้เอาประกันได้

คำถาม : กรณีที่ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ MTI Motorbike Care แล้ว ต่อมาพบว่ามีการทำประกันภัยรถจักรยานยนต์กับบริษัทอื่นมาก่อน ลูกค้าสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
ตอบ : กรณีที่ตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์มีการทำประกันภัยซ้ำซ้อน จะถือว่าการทำประกันภัยที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่มีผลบังคับ และบริษัทจะทำการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน เอกสารที่ใช้ คือ สำเนาบัตรประชาชน, ตารางและชุดกรมธรรม์ที่ทำไว้กับบริษัทอื่น พร้อมใบรับรอง / ใบเสร็จรับเงินแผนประกันภัยของเมืองไทยประกันภัย

คำถาม : ความเสียหายโดยสิ้นเชิง หมายถึงอะไร ?
ตอบ : ความเสียหายโดยสิ้นเชิง หมายถึง ความเสียหายของรถจักรยานยนต์อันเกิดจากอุบัติเหตุและเป็นผลให้ไม่อาจซ่อมให้อยู่สภาพการใช้งานได้ หรือค่าเสียหายของรถจักรยานยนต์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

คำถาม : ผู้เอาประกันต้องการซื้อกรมธรรม์ที่ร้านเซเว่น จะคุ้มครองทันทีหรือไม่
ตอบ : เริ่มคุ้มครอง 2 วันถัดไปนับจากวันที่ซื้อ เวลา 00.01 น. เช่น ซื้อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.01 น. จะเริ่มคุ้มครอง วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 00.01 น. และสิ้นสุดวันที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.