เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

พ.ร.บ. รถยนต์
วันเริ่มขาย
 • 21 เม.ย. 2558
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • เฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ และรถตู้ ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น
 • ไม่ขาย พ.ร.บ.สำหรับรถนิติบุคคล, รถที่ทำเป็นรถรับจ้าง / รถประจำทาง / รถแท็กซี่ และรถใช้ในราชการ ทุกประเภท
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • เอกสารที่ใช้ในการซื้อ พ.ร.บ.
  1. สำเนาทะเบียนรถ หรือทะเบียนรถ
  2. บัตรประชาชน
 • ค่าเบี้ยพ.ร.บ.แบ่งตามประเภท ดังนี้
  - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (เก๋งส่วนบุคคล) 645.21 บาท
  - รถบรรทุกส่วนบุคคล (กระบะส่วนบุคคล) 967.28 บาท
  - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้ส่วนบุคคล) 1,182.35 บาท

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
(บาท/คน)

1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

   1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) 30,000
   1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000

2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย (จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด)

   2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ ไม่เกิน 80,000
   2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000
   2.3 สูญเสียอวัยวะ  
        - นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000
        - สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000
        - สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000
   2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000
  หมายเหตุ:
 • ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น 
 • ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
 • จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ พ.ร.บ.

คำถาม : รถประเภทไหนสามารถซื้อพ.ร.บ.ที่เซเว่นอีเลฟเว่นได้บ้าง ?
ตอบ : เซเว่นอีเลฟเว่นขายพ.ร.บ.รถยนต์ สำหรับรถยนต์ 3 ประเภท ดังนี้
           1. ประเภท รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) 645.21 บาท
           2. ประเภท รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) 967.28 บาท
           3. ประเภท รถยนต์นั่งเกิน 7 คน (รถตู้) 1,182.35 บาท
           รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นประเภทอื่นไม่ขาย

คำถาม : จะรู้ได้ยังไงว่า รถที่มาซื้อ พ.ร.บ. เป็นรถประเภทไหน ?
ตอบ : ประเภทรถ จะมีระบุอยู่ในเล่มทะเบียนรถ บรรทัดถัดจาก “วันจดทะเบียน” อยู่ต่อท้ายคำว่า “ประเภท”

คำถาม : ซื้อพ.ร.บ.แล้ว ต้องไปต่อภาษีที่ขนส่งใช่หรือไม่ ?
ตอบ : - รถอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ปี ซื้อพ.ร.บ.และต่อภาษีได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ไม่ต้องไปที่ขนส่ง
- รถอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป ซื้อพ.ร.บ.ได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และต้องนำพ.ร.บ.กัผลตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ไปต่อภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ที่ขนส่งประจำจังหวัด

คำถาม : ซื้อพ.ร.บ. พร้อมกับต่อภาษีแล้ว จะได้รับป้ายภาษีเลยใช่หรือไม่ ?
ตอบ : ไม่ใช่ กรมการขนส่งจะเป็นผู้ส่งป้ายภาษีทะเบียนรถยนต์ให้กับผู้ซื้อโดยตรง หากที่อยู่ในบัตรประชาชนเป็นคนละที่อยู่กับที่อยู่ในการจัดส่งภาษีป้ายทะเบียน จะมีเจ้าหน้าที่โทรสอบถามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร หลังจากที่ผู้ซื้อชำระเงินค่าพ.ร.บ. และค่าต่อภาษีป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วันทำการ

คำถาม : เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยจะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชย จากใคร ?
ตอบ : จากบริษัทประกันภัยที่ระบุในพ.ร.บ.ของรถยนต์คันที่ผู้ประสบภัยขับขี่หรือโดยสารอยู่