เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
วันเริ่มขาย
 • 1 พฤศจิกายน 2558
ประเภทรถที่ซื้อพ.ร.บ.ได้
 • ใช้ส่วนบุคคล  และ ใช้สำหรับรับจ้าง หรือ ให้เช่า
เอกสารที่ใช้ในการซื้อ พ.ร.บ.
 • สำเนาทะเบียนรถ หรือทะเบียนรถ (ตัวจริง)
 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
ค่าเบี้ยประกัน  แบ่งตามประเภทรถดังนี้
 • ส่วนบุคคล
  - ไม่เกิน 75 ซีซี 161.57  บาท
  - เกิน 75 ซีซี ถึง 125 ซีซี 323.14  บาท
  - เกิน 125 ซีซี ถึง 150 ซีซี 430.14  บาท
  - เกิน 150 ซีซี 645.21  บาท
  - รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (ซีซี=0) 323.14  บาท
 • รับจ้าง/ให้เช่า
  - ไม่เกิน 75 ซีซี 161.57  บาท
  - เกิน 75 ซีซี ถึง 125 ซีซี 376.64  บาท
  - เกิน 125 ซีซี ถึง 150 ซีซี 430.14  บาท
  - เกิน 150 ซีซี 645.21  บาท

เอกสารที่ลูกค้าได้รับหลังจากชำระเงิน

 • ใบรับฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 • ตารางกรมธรรม์ประกันภัย
รายละเอียดความคุ้มครอง

  พรบ.รถจักรยานยนต์ทุกประเภท ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ค่าเสียหายเบื้องต้น  หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน

  (1) ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท
  (2) ค่าทุพพลภาพ/สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม  35,000 บาท

  *ข้อ (1) และ (2)  รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท ในชั้นต้น

  หมายเหตุ : ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการ และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ (ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547)

 • ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต - ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย
 • (1) กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 • (2) กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร จ่าย 300,000 บาท/คน
 • (3) กรณีสูญเสียอวัยวะ (เป็นไปตามเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนด) จ่าย 200,000 - 300,000 บาท/คน
 • (4) กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายค่าชดเชย 200 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
 • หมายเหตุ : (ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์

คำถาม : พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ที่สามารถซื้อได้ที่ เซเว่นอีเลฟเว่น มีกี่ประเภท
ตอบ : 2 ประเภท คือ รถส่วนบุคคล และ รถรับจ้าง/ให้เช่า

คำถาม : จะรู้ได้ยังไงว่า รถที่มาซื้อพรบ.เป็นรถประเภทไหน  
ตอบ : ประเภทรถ จะมีระบุอยู่ในเล่มทะเบียนรถ บรรทัดถัดจาก “วันจดทะเบียน” อยู่ต่อท้ายคำว่า “ประเภท”

คำถาม : สามารถซื้อล่วงหน้าได้หรือไม่ และ ล่วงหน้าได้เท่าไหร่
ตอบ : สามารถซื้อล่วงหน้าก่อน พ.ร.บ. เดิมจะหมดความคุ้มครอง 3  เดือน

คำถาม : จำเป็นต้องมี พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์หรือไม่ 
ตอบ : กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครอบผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535.หากไม่ทำประกัน พ.ร.บ. จะมีความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

คำถาม : เมื่อเกิดอุบัติเหตุ  ผู้ประสบภัยจะไปเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชย จากใคร
ตอบ : เรียกร้องผลประโยชน์ได้จากบริษัทประกันภัยที่ระบุอยู่ในหน้าตารางกรมธรรม์ (พ.ร.บ.)