เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

ทิพยชดเชยชัวร์
วันเริ่มขาย
 • 15 กรกฎาคม 2559
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุ 5 – 60 ปี วิธีการคำนวณอายุ = (ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) – (ปีพ.ศ. เกิด)
 • สัญชาติไทย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
 • 1 คน ซื้อได้สูงสุด 2 ฉบับ ต่อปี
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • จ่ายปีละ 599 บาท
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที
เอกสารที่ลูกค้าได้รับหลังจากชำระเงิน
 • ใบรับฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 • ใบรับรองการประกันภัย ที่จุดขาย
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  จากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์       วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท
 • ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย วงเงินคุ้มครอง 500 บาท/วัน/อุบัติเหตุ  (คุ้มครองสูงสุด 30 วัน) ไม่จำกัดจำนวนครั้งของอุบัติเหตุ
 • ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคไข้เลือดออก,โรคไข้หวัดใหญ่ ,โรคไส้ติ่งอักเสบ(คุ้มครองสูงสุด 90 วันต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)ระยะเวลารอคอย 30 วัน วงเงินคุ้มครอง 500 บาท/วัน/การเข้ารักษาตัวไม่จำกัดจำนวนครั้งของการรักษา
 • คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100%**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ TIP ชดเชยชัวร์

คำถาม : ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ฯ จำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่?
ตอบ : ไม่จำเป็นขอให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่พิการและมีอายุอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถซื้อกรมธรรม์โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพได้

คำถาม : ซื้อกรมธรรม์แล้วคุ้มครองทันทีหรือไม่?
ตอบ :   1.  ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที
             2.  ได้รับความคุ้มครองชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการรักษาโรคไข้เลือดออก ,ไข้หวัดใหญ่ ,ไส้ติ่งอักเสบ เมื่อพ้น 30 วัน (ระยะเวลารอคอย)

คำถาม : การชดเชยรายได้จาก ทั้งกรณีอุบัติเหตุ และกรณีการเจ็บป่วยโรค จำเป็นต้องทำการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือไม่?
ตอบ :จำเป็น ผู้เอาประกันภัยจะต้องทำการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลเวชกรรม ในฐานะผู้ป่วยใน หรือลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จะจ่ายค่าชดเชยรายได้การเข้าพักรักษาตัว ตามจำนวนวันที่ระบุในใบเสร็จฯ ของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม นั้นๆ

คำถาม : มีสวัสดิการบริษัท หรือมีประกันแบบมีค่าชดเชยรายได้อยู่แล้ว สามารถเบิกได้ทุกที่หรือไม่?
ตอบ : สามารถใช้สิทธิ์เบิกกรณีเสียชีวิต และค่าชดเชยรายได้ ฯ ได้ทุกสิทธิ์แต่เป็นไปตามวงเงินประกันภัยของแต่ละบริษัทที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์