เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

“ อุ่นใจนักเดินทาง ” กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแบบพิเศษ (ไมโครอินชัวรันส์)
วันเริ่มขาย
 • 24 พฤศจิกายน 2560
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุ 1 – 75 ปี มีสัญชาติไทย
 • วิธีการคำนวณอายุ = (ตั้งแต่อายุ 1 ปีบริบูรณ์ – อายุ 75 บริบูรณ์)
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเดินทาง และทุนประกันภัย
  (เริ่มคุ้มครอง เวลา 00.01 น. ณ วันเริ่มคุ้มครอง และสิ้นสุดเวลา 23.59 น. ณ วันสิ้นสุดความคุ้มครอง)
  ระยะเวลาเดินทาง ทุนประกันภัย
  500,000 1,000,000 2,000,000
  1 - 10 วัน 177.00 297.00 537.00
  11 - 20 วัน 307.00 517.00 887.00
  21 - 30 วัน 407.00 677.00 997.00

เอกสารที่ลูกค้าได้รับ หลังจากชำระเงิน

 • ใบรับฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 • ใบรับรองการประกันภัย ที่จุดขาย
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • รายละเอียดความคุ้มครอง
  ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
  1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 500,000 1,000,000 2,000,000
  2. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช่จ่ายอื่นๆ      
     - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย 250,000 500,000 1,500,000
     - ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย 250,000 500,000 1,500,000
  3. เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน) 100 บาท/วัน 150 บาท/วัน 250 บาท/วัน
  4.การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท 15,000 20,000 30,000
  5. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 5,000 10,000 20,000
  6. การบอกเลิกการเดินทาง และลดจำนวนวันเดินทาง 50,000 50,000 50,000
  7. การรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 750,000 1,500,000 3,000,000
  8. ความล่าช้าของเที่ยวบิน (จ่าย 1,000 บาท ทุกๆ 12 ชั่วโมงเต็ม) 2,000 2,000 2,000
  9. การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน) 5,000 บาท/วัน
  10. ค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน 500 500 500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ ประกันภัยรถจักรยานยนต์

คำถาม : ค่าใช้จ่ายสำหรับญาติ เพื่อไปดูแลผู้เอาประกันในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถช่วยตัวเองได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอุปโภคบริโภคด้วยหรือไม่ และต้องสำรองจ่ายก่อนหรือทางบริษัทประกันเป็นผู้ดูแล
ตอบ : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับญาติใกล้ชิด 1 ท่าน เพื่อดูแลและร่วมเดินทางกับผู้ได้รับความคุ้มครอง ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถช่วยตัวเองได้ โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรโดยสารไป-กลับในการเดินทางชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าอาหารที่จำเป็นและเหมาะสม โดยต้องสำรองจ่ายก่อน

คำถาม : ค่าใช้จ่ายสำหรับญาติ เพื่อรับกลับประเทศภูมิลำเนา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอุปโภคบริโภคด้วยหรือไม่ และต้องสำรองจ่ายก่อนหรือทางบริษัทประกันเป็นผู้ดูแล
ตอบ : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับญาติใกล้ชิดของผู้ได้รับความคุ้มครอง และค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับภูมิลำเนาต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันภัยก่อน

คำถาม : ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น จะทราบได้อย่างไรว่าลูกค้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจริง ต้องตรวจสอบทรัพย์สินหรือแจ้งข้อมูลก่อนเดินทางหรือไม่
ตอบ : กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครอง จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 • การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่ใช้ความรุนแรง
 • ความผิดพลาดในการขนกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของกระเป๋าเดินทางที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม
 • การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะภายในห้องพักของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกล็อคไว้

คำถาม : การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง คุ้มครองอย่างไร ต้องมีระยะเวลาหรือไม่ว่า นานเท่าไรจึงจะสามารถเรียกร้องได้
ตอบ : กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทาง ไปถึงสนามบินปลายทางล่าช้าเกินกว่า 12 ชั่วโมง บริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้จ่ายไปเป็นค่าเสื้อผ้าหรือของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นตามที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์

คำถาม : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองอย่างไร
ตอบ : คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งทำให้เกิด

 • การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก
 • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินโดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก โดยจะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

คำถาม : ความคุ้มครองเรื่องการจี้เครื่องบินอย่างไร
ตอบ : บริษัทประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การจี้เครื่องบินทุก 24 ชั่วโมงที่ถูกจี้เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์

คำถาม : ค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน ลูกค้าประสบเหตุแบบไหนถึงสามารถใช้บริการนี้ได้ และต้องติดต่อแจ้งหรือดำเนินการอย่างไร
ตอบ : บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อขอใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากศูนย์บริการ โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนแบบเหมาจ่ายตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์

คำถาม : บริการให้ความช่วยเหลือ 24 ชม. ใช้บริการอย่างไร
ตอบ : คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน ศึกษาต่อ หรือขอวีซ่า (กลุ่มประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น) พร้อมให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD & OPD) กระเป๋าเดินทางสูญหาย เที่ยวบินล่าช้า พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง Bangkok Insurance Hotline Centre ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการเสริมพิเศษที่เพิ่มความอุ่นใจให้กับคุณทันที ยามต้องเดินทางไปในต่างประเทศ

 1. อุ่นใจด้วยคำแนะนำที่จำเป็น ทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง เช่น การทำวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสถานทูต ฯลฯ
 2. อุ่นใจในยามเจ็บไข้ ด้วยบริการให้คำแนะนำด้านการแพทย์และสถานพยาบาล รวมถึงบริการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีอาการเจ็บป่วยอยู่ในขั้นวิกฤต จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
 3. อุ่นใจกับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน* เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอาการเจ็บป่วยในขั้นวิกฤต บริษัทฯ จะช่วยประสานงานในการจัดเตรียมยานพาหนะ บุคลากร และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายจากสถานพยาบาลหนึ่ง ไปอีกแห่งหนึ่งที่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ดีกว่า
 4. อุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยบริการฉุกเฉินทางการแพทย์* สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา โดยบริษัทฯ จะช่วยประสานงานในการจัดเตรียมยานพาหนะ บุคคลากร และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาทั้งหมด เพื่อการพักฟื้นหลังจากได้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 5. บริการส่งศพกลับประเทศ* โดยบริษัทฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการส่งศพจากสถานที่เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิต หากได้รับการร้องขอ
 6. หมายเหตุ : * การบริการในข้อ 3 - 5 บริษัทฯ จะเป็นผู้วินิจฉัย และดำเนินการเอง ติดต่อขอรับการบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแจ้ง ชื่อ-สกุล และหมายเลขกรมธรรม์ ได้ที่ Bangkok Insurance Hotline Centre โทร. +66 (0) 2342 3279

คำถาม : ผู้โดยสาร กำลังเดินจะขึ้นเครื่องแล้ว ลื่นล้ม
ตอบ : โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานเพื่อเดินทางโดยตรง (Direct Transit) ไปต่างประเทศ และการเดินทางนั้นต่อเนื่องกันไป จนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน หรือสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอกสารเพื่อเรียกร้องสินไหมดังนี้

 1. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

คำถาม : ปรากฎมีของสูญหายจากระเป๋าบนที่นำขึ้นเครื่องไปด้วย
ตอบ : ผลประโยชน์ความสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง

 1. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่ใช้ความรุนแรง
 2. ความผิดพลาดในการขนกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของกระเป๋าเดินทางที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม
 3. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะภายในห้องพักของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกล็อคไว้

โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับผลประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ ตามความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อรายการ และชดเชยรวมกันไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารเพื่อเรียกร้องสินไหมดังนี้

 1. หนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารของโรงแรมที่เกิดเหตุ กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในขณะที่กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินในกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยอยู่ในความดูแลของพนักงานโรงแรมหรือผู้ขนส่ง
 2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่เกิดเหตุในกรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากการใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยการขู่เข็ญจากบุคคลอื่น
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประกันภัย
 4. หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

คำถาม : กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ มีประเทศที่ไม่คุ้มครองหรือป่าว
ตอบ : ประเทศที่ไม่คุ้มครอง มีดังนี้

ทวีปเอเชีย

 • อัฟกานิสถาน
 • อาเซอร์ไบจาน
 • เกาหลีเหนือ
 • อิรัก
 • ปากีสถาน
 • อิหร่าน
 • ทาจิกิสถาน
 • คีร์กีซสถาน
 • ปาเลสไตน์
 • เลบานอน
 • ซีเรีย
 • เติร์กเมนิสถาน
 • อุซเบกิสถาน

ทวีปแอฟริกา ไม่คุ้มครองทุกประเทศ ยกเว้น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, อียิปต์, โมร็อกโก ทวีปอเมริกาเหนือ

 • นิการากัว
 • คิวบา