เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ดับเบิ้ลคุ้ม< >ประกันภัยสุขภาพเด็ก< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกันทิพย์ชดเชยชัวร์พลัส< >ทิพยโควิด แคร์< >วิริยะโควิดโปรเทค< >ประกันอัคคีภัย< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<
>ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย 200 บาท< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอุบัติเหตุคนพิการ<
>ประกันเดินทางในประเทศ MSIG< >ประกันเดินทางต่างประเทศ< >ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ<
ประกันภัยทิพยโควิด แคร์ (TIP COVID Care)
วันเริ่มขาย
 • 1 มีนาคม 2563
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 1 ปี - 99 ปี มีสัญชาติไทย เท่านั้น
 • ผู้ที่ทำรายการซื้อประกันต้องมีบัตรประชาชนแบบ Smart Card
  หรือชื่อ-สกุล / วันเดือนปีเกิด / หมายเลขบัตรประชาชน
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้ปกครองซื้อแทนบุตรที่ยังไม่มีบัตรประชาชนได้ โดยใช้บัตรประชาชนของผู้ปกครอง
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • แผน 1 ค่าเบี้ยประกัน 117 บาทต่อปี  (เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • แผน 2 ค่าเบี้ยประกัน 711 บาทต่อปี  (เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • เริ่มความคุ้มครองทันที ตามวันและเวลาที่ระบุในเอกสารใบรับรองการรับประกันภัย

เอกสารที่ลูกค้าได้รับ หลังจากชำระเงิน

 • ใบรับฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 • ใบรับรองการประกันภัย ที่จุดขาย
รายละเอียดความคุ้มครอง
    ค่ารักษาพยาบาลจาก
  COVID
  ภาวะโคม่าจาก
  COVID
  เบี้ยประกันภัย
  (บาท) ต่อปี
  จ่ายตามจริงให้ทันที
  สูงสุดไม่เกิน
  จ่ายเพิ่มให้อีกทั้งก้อน
  เต็มจำนวนทันที
  แผน 1 7,000 70,000 117
  แผน 2 70,000 700,000 711

  หมายเหตุ :

  • ซื้จำกัดการซื้อ 1 คน ทุนประกันภัยรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย/ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย/ใบรับรองประกันภัย
  • เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • โทร 02-826-7788 ทุกวัน 24 ช.ม.
 • Email : csinscc@counterservice.co.th

  บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
  เลขที่ ว00001/2556

FAQ : ประกันภัยทิพยโควิด แคร์ (TIP COVID Care)

คำถาม : บริษัทจ่ายค่าทดแทนอย่างไร? ยกตัวอย่าง ?
ตอบ : คุ้มครองทันที 365 วัน ใน 2 หมวดความคุ้มครอง ดังนี้

 1. หมวดค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโคโรน่า โดยบริษัทจ่ายให้ทันทีตามจริง สูงสุดไม่เกินวงเงินที่ลูกค้าเลือก
 2. หมวดภาวะโคม่า /สมองตาย/เจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โดยแพทย์เขียนระบุ)

  เช่น นาย ก. ซื้อแผน 2 ซึงมีทุนค่ารักษา 70,000 + ภาวะโคม่า 700,000  บาท (เบี้ยต่อปี 711 บาท) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่ายทิพยฯ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 65,000 บาท บริษัทจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแบบเหมาจ่าย (ไม่แยกรายการ) ทั้งหมดกับทางโรงพยาบาลเองทั้ง 65,000 บาท โดย นาย ก. ไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด (แต่ถ้าวงเงินค่ารักษาเกินความคุ้มครอง นาย ก. ต้องจ่ายในส่วนเกินนี้เอง)  และหากว่าหลังจากนั้น นาย ก. ยังไม่หายขาดและเกิดภาวะโคม่าจากการติดเชื้อดังกล่าว บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้อีก 700,000 บาท เข้าสู่กองมรดกของ นาย ก.

คำถาม : ขั้นตอนการแจ้งเคลมดำเนินการอย่างไร  เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง

คุ้มครองเฉพาะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้วเท่านั้น (แค่สงสัยหรือถูกกักตัวจึงยังไม่สามารถเคลมได้)

ตอบ :
กรณีค่ารักษาพยาบาล :

 • กรณีเข้ารักษาตัวในประเทศไทย 

หากเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลในเครือของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ 545 แห่งทั่วประเทศ : ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด โดยสามารถยื่นใบรับรองประกันภัย (ที่ได้รับหลังสมัครเรียบร้อย) + บัตรประชาชน (หรือสูติบัตร-กรณีเด็กยังไม่มีบัตร ประชาชน) แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ทันที

แต่สำหรับสถานพยาบาลนอกเครือฯ  : ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายไปก่อน โดยนำเอกสารใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ มาเบิกกับบริษัทฯภายหลัง

ถ้ามีสวัสดิการอย่างอื่นอยู่แล้ว เช่น สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพส่วนบุคคลหรือประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานอยู่แล้ว ก็สามารถใช้วงเงินค่ารักษาที่ได้รับ ไปเพิ่มเติมสิทธิ์ประกันสุขภาพหรือสิทธิ์อย่างอื่นเช่นที่ว่าได้ เช่น ค่าห้องค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่ายา ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

 • กรณีเข้ารักษาตัวในต่างประเทศ 

ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายไปก่อน โดยนำเอกสารใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มาเบิกกับบริษัทฯภายหลัง

กรณีเสียชีวิต : เตรียมหลักฐานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจากโรงพยาบาล จากนั้นติดต่อ 1736 เพื่อขอคำแนะนำในการเคลมกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรน่า

คำถาม : ซื้อประกันภัยทิพยโควิดแคร์ สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่
ตอบ : สมัครแล้วคุ้มครอง 1 ปีเต็ม ไม่สามารถบอกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลในใบรับรองได้

คำถาม : กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนามีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) หรือไม่?
ตอบ : บริษัทประกันภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย/ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย/ใบรับรองประกันภัย

คำถาม : กรณีที่ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (รวมประเทศจีน) หลังจากเดินทางกลับมา แล้วติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะสามารถเคลมค่าสินไหมได้ไหม?
ตอบ : กรณีซื้อกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามสามารถเคลมได้ (ตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อไว้)

คำถาม : กรณีที่ลูกค้าได้เดินทางไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้ว มีความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคล คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะสามารถซื้อได้ไหม?
ตอบ : ไม่ได้ ลูกค้าต้องซื้อประกันภัยดังกล่าว ขณะที่ยังอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คำถาม : กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา คุ้มครองเฉพาะคนไทย และภายในประเทศไทย ใช่หรือไม่
ตอบ : คุ้มครองผู้เอาประกันภัยคนไทย โดยให้ความคุ้มครองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

คำถาม : กรณีที่ลูกค้าซื้อประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนเดินทางออกเดินทางไปต่างประเทศ แล้วเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ต้องมีช่วงเฝ้าระวัง 14 วันหรือไม่ถึงจะสามารถเคลมค่าสินไหมได้?
ตอบ : หากซื้อประกันภัยดังกล่าวก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ หลังกลับมาหากมีการติดเชื้อ ไม่ต้องมีระยะเฝ้าระวัง 14 วันสามารถเข้ารักษาตัวได้เลย เพราะถือว่าได้รับความคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันซื้อ ก่อนเดินทาง

คำถาม : กรณีที่ลูกค้ามี โรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือ มีเชื้อไวรัส HIV โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก) หรืออื่นๆ สามารถซื้อได้หรือไม่
ตอบ : สามารถซื้อได้เลย

คำถาม : ลูกค้าสามารถซื้อแผนประกันไวรัสโคโรนาคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาทุนประกันสูงสุดได้เท่าไร
ตอบ : ลูกค้าสามารถซื้อสูงสุดทุนประกันภัยรวมกันได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท (ดังนั้น ซื้อได้แบบ 711 + 117 + 117 = 945 บาท)