เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ดับเบิ้ลคุ้ม< >ประกันภัยสุขภาพเด็ก< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ทิพยโควิด แคร์< >วิริยะโควิดโปรเทค< >ประกันอัคคีภัย< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<
>ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย 200 บาท< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอุบัติเหตุคนพิการ<
>ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)<
ประกันโควิดโปรเทค
วันเริ่มขาย
 • 30 มีนาคม 2563
เงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์
 • ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 1 – 75 ปี
 • รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย และต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
  (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
 • ซื้อประกันภัยแล้วได้รับความคุ้มครองทันที
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
 • ระยะรอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยสามารถซื้อร่วมกับแผนประกันโควิด ชีลด์ ได้
 • กรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย/ช่องทางการชำระ

 • เงินสด ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • Redeem Point ALL Member
รายละเอียดความคุ้มครอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ : ประกันโควิดโปรเทค

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการสมัครและเงื่อนไขการรับประกันภัย

ถาม : กรณีสมัครแผนประกันโควิดชีลด์เดิมไว้ สามารถสมัครแผนโควิดโปรเทคได้หรือไม่
ตอบ : ผู้ที่ซื้อประกันภัยโควิดชีลด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทซึ่งระงับการขายไปแล้ว สามารถซื้อประกันโควิดโปรเทคเพิ่มได้อีก 1 ผู้เอาประกัน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้นรวมทุกช่องทางจัดจำหน่าย
         กรณีตรวจสอบภายหลังว่ามีการซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ หรือซื้อไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทจะสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์และบริษัทจะคืนค่าเบี้ยเต็มที่บอกยกเลิกดังกล่าวเต็มจำนวน

ถาม : ซื้อแผนประกันโควิดโปรเทคแล้วจะเริ่มต้นความคุ้มครองวันไหน
ตอบ : วันและเวลาเริ่มต้นความคุ้มครองทันทีที่ท่านทำการสมัครและได้ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยกรมธรรม์จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี กรุณาเก็บหลักฐานหนังสือรับรองความคุ้มครองและหลักฐานการชำระค่าเบี้ยไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง

ถาม : แผนประกันโควิดโปรเทค มีระยะเวลารอคอยหรือไม่
ตอบ : ความคุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัสโครโรนา (โควิด-19) จะมีระยะเวลารอคอย 14 วันนับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง ดังนั้นความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะให้ความคุ้มครองกรณีตรวจพบการติดเชื้อหลังระยะเวลารอคอยดังกล่าวเท่านั้น

ถาม : ทำไมกรมธรรม์นี้ต้องมีระยะรอคอยโรค 14 วัน
ตอบ : การมีระยะเวลารอคอยใช้กับความคุ้มครองกรณีการติดเชื้อ สาเหตุเพราะการติดเชื้ออาจมีช่วงระยะฟักตัว ดังนั้นการมีระยะเวลารอคอยเพื่อให้แน่ใจว่าการรับประกันภัย ผู้ขอเอาประกันไม่มีการเจ็บป่วยจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนการทำประกัน เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
         ทั้งนี้กรณีความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคุ้มครองทันที

ถาม : ถ้ามีโรคประจำตัวเช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรดมะเร็ง โรคปอด โรคทางเดินหายใจ หรือ โรคอื่นๆ จะสามารถสมัครแผนประกันโควิดโปรเทคได้หรือไม่
ตอบ : เงื่อนไขเรื่องประวัติสุขภาพและโรคประจำตัว ไม่มีผลต่อการพิจารณารับประกันสำหรับแผนนี้ เนื่องจากบริษัทให้ความคุ้มครองเฉพาะการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เท่านั้น โดยไม่ได้คุ้มครองโรคอื่นๆหรืออาการแทรกซ้อนของโรคอื่นๆที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัยทุกกรณี

ถาม : ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าว สามารถสมัครแผนโควิดโปรเทค ได้หรือไม่
ตอบ : บริษัทสงวนสิทธิ์การรับประกันเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับการซื้อประกันแผนโควิดโปรเทคนี้

ถาม : ผู้ขอเอาประกันเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะสามารถซื้อประกันแผนโควิดโปรเทคได้หรือไม่ มีข้อแนะนำอย่างไร
ตอบ : ตามเงื่อนไขรับประกันภัยแผนนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศไทยเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนการซื้อประกันแผนนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวก็จะสามารถสมัครได้ แนะนำให้ตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวให้แน่ชัดก่อนซื้อประกัน

ถาม : ลักษณะอาชีพของผู้ขอเอาประกันภัยหรือสถานที่ทำงานใดบ้าง ที่ไม่สามารถสมัครประกันแผนโควิดโปรเทค / เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล สมัครแผนโควิดโปรเทคได้หรือไม่
ตอบ : เงื่อนไขการรับประกันภัยของแผนโควิดโปรเทค ไม่ได้ระบุเงื่อนไขเรื่องอาชีพ/สถานที่ทำงาน ผู้สมัครสามารถสมัครประกันแผนโควิดโปรเทคได้และได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ตามปรกติ ทั้งนี้แผนประกันภัยนี้สำหรับการประกันภัยรายบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถซื้อแบบประกันกลุ่มได้และไม่สามารถออกใบเสร็จในนามบริษัทได้

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับความคุ้มครอง

ถาม : บริษัทจ่ายค่าทดแทนอย่างไร? กรณีตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 กรุณายกตัวอย่าง ?
ตอบ : ความคุ้มครอง ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาลจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อวัน(มีระยะเวลารอคอย 14 วันนับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง) และจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 14 วัน
         ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโคโรน่า จากการเข้ารับการรักษาตัวเป็นคนไข้ใน โดยบริษัทจ่ายให้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน จำนวนตามวงเงินที่ลูกค้าเลือก/ปี (มีระยะเวลารอคอย 14 วันนับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง) ทั้งนี้ต้องผู้เอาประกันสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพื่อส่งพิจารณาสินไหม
         ความคุ้มครอง เงินทดแทนกรณีภาวะโคม่า /สมองตาย/เจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (มีระยะเวลารอคอย 14 วันนับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง)          เช่น นาย เอ ซื้อแผน ซึงมีทุนค่ารักษา 30,000 + ภาวะโคม่า 300,000 บาท + ค่าชดเชย (เบี้ยต่อปี 439 บาท) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่าตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และเข้ารับการรักษาตัวเป็นคนไข้ใน ในโรงพยาบาล
         บริษัทจะคุ้มครองค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงแบบเหมาจ่าย ไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท และ จ่ายค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลตามจำนวนวันจริง วันละ 500 บาท ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 14 วัน          หากว่าหลังจากนั้น นาย เอ ยังไม่หายขาดและเข้าสู่ภาวะโคม่า/ภาวะสมองตาย หรือ/ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากสาเหตุการติดเชื้อดังกล่าว บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้อีก 300,000 บาท ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานจากแพทย์ระบุภาวะดังกล่าว

ถาม : ความคุ้มครองการจ่ายเงินทดแทนด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) คืออะไร มีข้อตกลงความคุ้มครองอย่างไร ขอคำอธิบายเพิ่มเติม
ตอบ : การจ่ายค่าทดแทนนี้จะจ่ายเฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยจะต้องมีการติดเชื้อดังล่าวภายหลังระยะเวลารอคอย (Waiting period) ซึ่งนับจากที่กรมธรรม์ เริ่มต้นความคุ้มครองไปแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนโดยมีผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เข้าเงื่อนไขภาวะใดภาวะหนึ่งดังนี้
         1. ภาวะโคม่า หมายถึงภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน
         2. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลม หมายถึง สมองและระบบประสาทของร่างกายสูญเสียการทำงานอย่างถาวร
         3. ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีการรักษาให้หายได้

ถาม : ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) คืออะไร มีข้อตกลงความคุ้มครองอย่างไร ขอคำอธิบายเพิ่มเติม
ตอบ : การจ่ายค่าทดแทนนี้จะจ่ายเฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยจะต้องมีการติดเชื้อดังล่าวภายหลังระยะเวลารอคอย (Waiting period) ซึ่งนับจากที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองไปแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยเป็นการจ่าย
         ค่ารักษาพยาบาลตามจริง เฉพาะกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม วงเงินค่ารักษาตามแผนประกันที่เลือกไว้ ทั้งนี้หากได้รับการชดใช้จากสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น โดยเป็นการสำรองจ่ายส่งพิจารณาสินไหม
         ทั้งนี้ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่ารักษาและส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสินไหม

ถาม : ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คืออะไร มีข้อตกลงความคุ้มครองอย่างไร
ตอบ : เป็นการจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้น โดยความคุ้มครองนี้ไม่มีระยะเวลารอคอยทั้งนี้หากมีการจ่ายค่าทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยังให้ความคุ้มครองอยู่สิ้นสุดกรมธรรม์
         ทั้งนี้ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่สำคัญ เช่น ไม่คุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ / ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง เป็นต้น          กรณีการเสียชีวิตจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะไม่คุ้มครองในหมวดนี้เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นเฉพาะ/ไม่เข้าเงื่อนไขอุบัติเหตุ

ถาม : กรณีสมัครแผนโควิดโปรเทค ได้รับความคุ้มครองเรียบร้อย และมีการเดินทางไปต่างประเทศจะได้รับความคุ้มครองกรณีติดเชื้อจากต่างประเทศหรือไม่
ตอบ : หากในขั้นตอนการสมัครเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน กรณีมีการเดินทางไปต่างประเทศหลังจากซื้อประกันนี้ไม่มีผลในการพิจารณาสินไหม บริษัทจะไม่ปฏิเสธความคุ้มครองด้วยเหตุผลดังกล่าว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเบิกค่าสินไหม

ถาม : การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ : กรณี ผู้เอาประกันประสงค์เบิกสินไหม กรณีการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สำหรับความคุ้มครอง ค่าชดเชยกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน / กรณีภาวะโคม่า ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
         1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
         2. ใบรายงานแพทย์ระบุสาเหตุโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา(โควิด-19)
         3. ใบรายงานผลทางห้องปฏิบัติการระบุผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
         4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี)
         5. สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร (Book bank)
         6. ทั้งนี้ กรณีเบิกค่าชดเชยกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่เป็นต้นฉบับเท่านั้น

         โดยสามารถส่งเอกสารสำเนามาที่อีเมล์ ahservice@viriyah.co.th หรือส่งเอกสารตัวจริงหรือสำเนามาทางไปรษณีย์โดยระบุที่อยู่ดังนี้

         ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม: ฝ่ายสินไหมทดแทน ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
         บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ถาม : การเรียกร้องค่าสินไหมจากค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ในจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ : กรณีค่ารักษาพยาบาล ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น มาทางไปรษณีย์ ประกอบด้วยเอกสาร
         1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
         2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา อาการสำคัญ และผลการวินิจฉัย
         3. ผลตรวจเลือด และ/หรือ ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ
         4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล)
         5. แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
         6. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

         ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม: ฝ่ายสินไหมทดแทน ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

         บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
         เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ถาม : กรณีเบิกสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นหรือประกันอื่นแล้วไม่มีเอกสารตัวจริง ต้องทำอย่างไร
ตอบ : ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีมีการเคลมสินไหมจากประกันอื่นเพิ่ม สามารถเรียกร้องให้บริษัทประกันนั้นๆ คืนต้นฉบับใบเสร็จที่ประทับตรารับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัทประกันอื่นได้ แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท

ถาม : การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ : ส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น มาทางไปรษณีย์ ประกอบด้วยเอกสาร
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
         1. สำเนาใบมรณบัตร
         2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
         3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย”
         4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
         5. สำเนาประวัติการรักษาก่อนเสียชีวิต

         ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม: ฝ่ายสินไหมทดแทน ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

         บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400