เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<


ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ
วันเริ่มขาย
 • 22 กันยายน 2559
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุระหว่าง 20ปี – 60ปีบริบูรณ์
 • มีสัญชาติไทย และพิการเข้าเงื่อนไขที่ระบุ 3 ประเภท
 • 1 บัตรประชาชน สามารถซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ ต่อปี
 • มีบัตรผู้พิการหรือสมุดประจำตัวผู้พิการ
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • จ่ายปีละ 300 บาท
 • ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที
 • ชดเชยเงินปลอบขวัญ กรณีเกิดอุบัติเหตุและเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 5,000 บาท
 • ชดเชยรายได้ วันละ 200 บาทหลังจากชำระค่าเบี้ยประกันแล้ว จะได้รับความคุ้มครองทันทีพร้อมรับกรมธรรม์ประกันภัย ณ จุดขาย
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ  (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่โดยสารจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท
 • ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 4 วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัย) วงเงินคุ้มครอง 5,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 120 วัน) วงเงินคุ้มครอง 5,000 บาท
 • ได้รับความคุ้มครองชดเชยรายได้ระหว่างนอนพักรักษาตัวในรพ.เนื่องจากอุบัติเหตุ วันละ 200 บาทสูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

FAQ ประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

คำถาม ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ฯ จำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่?
ตอบ :          ไม่จำเป็น

คำถาม :  ซื้อกรมธรรม์แล้วคุ้มครองทันทีหรือไม่?
ตอบ :   1.  ได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุทันที
2.  กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย จะคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วัน นับจากวันเริ่มต้นคุ้มครอง

คำถาม :    กรมธรรม์อุบัติเหตุเพื่อคนพิการสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ตามลำดับทายาทหรือไม่
หรือระบุเป็นคนอื่นได้หรือไม่ ?

ตอบ :      ผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นผู้ถือกรมธรรม์หรือทายาทโดยธรรมเท่านั้น

คำถาม:    เลขประจำตัวบัตรประชาชนกับเลขประจำตัวคนพิการเป็นเลขเดียวกันใช่หรือไม่ ?
ตอบ:        เลขประจำตัวบัตรประชาชนกับเลขประจำตัวคนพิการรุ่นใหม่จะเป็นเลขเดียวกัน (เฉพาะบัตรรุ่นเก่าจะไม่ตรงกัน)  กรณีที่บัตรประชาชนและบัตรประจำตัวคนพิการไม่ตรงกัน สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อสลักหลังกรมธรรม์ได้ที่ All Insurance Contact center หรือ บริษัทประกันภัยที่ท่านเลือก

คำถาม:     กรณีถ้าคนพิการไม่ได้มาซื้อเอง  แต่ให้ญาติมาซื้อแทนได้หรือไม่ ?
ตอบ:       สามารถให้ญาติมาซื้อแทนได้โดยต้องมีบัตรประชาชนของผู้ถือกรมธรรม์และต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการมาแสดงสามารถระบุได้ว่าผู้ถือกรมธรรม์นั้นมีความพิการส่วนใด (ตา, หู, ร่างกาย)

คำถาม:     จากผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป) และเมื่อใช้สิทธิ์เบิกไปแล้ว เกิดเหตุอีกครั้งต้องนอนรพ. อีก เกิน 4 วัน สามารถเบิกได้อีกหรือไม่  ? 
ตอบ: จากความคุ้มครองผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย ดังนั้นลูกค้าสามารถเบิกได้อีกแต่รวมแล้วไม่เกิน 20 วัน ต่อปี

 

ตัวอย่าง ลูกค้านอนโรงพยาบาล 5 วัน กรณีรถชน ได้เงินชดเชยวันละ 200 x 5 = 1,000 บาทและต่อมาอีก 2 เดือน เกิดเหตุอีก นอนโรงพยาบาลอีก 4วัน เบิกได้อีกหรือไม่  และจ่ายอย่างไร 
ตอบ ลูกค้าก็จะได้เงินชดเชยวันละ 200 x 4 = 800 บาท แต่เนื่องด้วยลูกค้านอนโรงพยาบาล ไปครั้งแรกแล้ว 5 วัน และครั้งที่สองอีก 4 วันซึ่งรวมเป็น 9 วัน จึงเหลืออีก 11 วันที่สามารถเบิกค่าชดเชยรายวันได้
*กรณีที่ลูกค้าใช้สิทธิ์ครบ 20 วันไปแล้วแต่ยังไม่เลยระยะเวลาประกันภัยนั้น จะไม่สามารถเบิกเงินชดเชยรายวัน (200บาท/วัน) ได้แต่ยังคงได้รับเงินปลอบขวัญ 5,000 บาท (กรณีเนื่องจากอุบัติเหตุและต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 4 วัน)