เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

มะเร็งใจป้ำ - ประกันภัยไทยวิวัฒน์
วันเริ่มขาย
 • 3 มิ.ย. 2556
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุ 15 – 50 ปี
 • ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อน หรือ ไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง มาก่อนการซื้อประกัน
 • สามารถซื้อได้ 3 กรมธรรม์ / คน / ปี
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • ค่าเบี้ยประกัน 711 บาทต่อปี (เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • หลังจากชำระค่าเบี้ยประกันแล้ว จะได้รับใบเสร็จชำระค่าเบี้ย เป็นหลักฐานการซื้อประกัน จากนั้นภายใน 15 วันทำการ บริษัทประกันจะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง
  ติดต่อได้ที่ Contact Center ALL iNSURANCE : 02-826-7788
รายละเอียดความคุ้มครอง
  คุ้มครองการเป็นโรคมะเร็งทุกชนิด ยกเว้น มะเร็งผิวหนัง ตรวจพบครั้งแรกว่าเป็นมะเร็งระยะใดก็ได้
 • กรณีตรวจพบภายใน 90 วันหลังจากที่ซื้อประกัน บริษัทประกันจะจ่ายค่าเบี้ยประกัน 711 บาทคืนให้ทั้งหมด
 • กรณีตรวจพบหลังจาก 90 วันที่ซื้อประกัน บริษัทประกันจ่ายวงเงินคุ้มครอง 70,000 บาท
  • วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท
  • วงเงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว 10 เดือน เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน  20,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ ประกันมะเร็งใจป้ำ

คำถาม : ถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งก่อน 90 วัน นับจากวันเริ่มคุ้มครอง จะได้รับเงินคืนหรือไม่
ตอบ : บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จะจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยคืนให้กับผู้เอาประกันภัย

คำถาม : ถ้าตรวจพบว่าเป็นเนื้องอก หรือซีสต์ หลังจากเริ่มคุ้มครองไปแล้ว 90 วัน จะได้รับเงินหรือไม่ 
ตอบ : ไม่ได้รับเงิน เนื่องจากประกันมะเร็งใจป้ำ คุ้มครองเฉพาะโรคมะเร็งทุกชนิด ยกเว้นมะเร็งผิวหนังเท่านั้น

คำถาม : ถ้าไม่ได้รับเอกสารจากบริษัทประกัน แล้วตรวจพบว่าเป็นมะเร็งจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่
ตอบ : ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากข้อมูลการทำประกันภัย จะถูกส่งให้กับบริษัทประกันภัยโดยตรงในทันทีที่ลูกค้าทำรายการรูด หรือเสียบบัตรประชาชนในขั้นตอนการซื้อประกันภัย

คำถาม : เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง จะได้รับเงิน 70,000 บาทเลยหรือไม่
ตอบ : ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งหลังจากวันเริ่มคุ้มครองไป 90 วันแล้วจะได้รับเงินเป็น 2 ก้อน
         ก้อนที่ 1 : 50,000 บาท
         ก้อนที่ 2 : จะทยอยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 10 เดือน รวมเป็นเงิน  20,000 บาท

คำถาม : ใครจะได้รับเงินคุ้มครอง
ตอบ : ผู้เอาประกันภัย แต่หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทายาทตามกฎหมายจะเป็นผู้ได้รับเงิน 
ผู้รับผลประโยชน์ คือ ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย