เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<


ประกันชีวิต - เมืองไทยยิ้มแฉ่ง
วันเริ่มขาย
 • 15 ม.ค. 2562
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุ 21 – 55 ปี
 • ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ
 • สามารถซื้อได้ 2 กรมธรรม์ / คน
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • ค่าเบี้ยประกัน 500 บาท ต่อเดือน
 • อายุสัญญา 20 ปี
 • บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจะพิจารณารับประกันภัย และส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ
  เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อ และจะจัดส่งกรมธรรมให้ลูกค้า
  (ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าซื้อประกัน)
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • วงเงินคุ้มครอง จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ อายุและเพศของผู้เอาประกันภัย
 • กรณีเสียชีวิต
  • ภายในปีที่ 1 – 5 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • ภายในปีที่ 6 – 10 รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • ภายในปีที่ 11 – 20 รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
   ยกเว้น กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน หลังจากทำรายการซื้อจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไว้แล้วคืนทั้งหมด
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับวงเงินเพิ่มอีก 100,000 บาท
 • กรณีมีชีวิตอยู่
  • สิ้นปีกรมธรรม์ 5,10,15 ได้รับ 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • สิ้นปีกรมธรรม์ 20 ได้รับ 150%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน รณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
  หมายเหตุ : * ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
  • ผลประโยชน์ เงื่อนไขและความคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

FAQ ประกันเมืองไทยสุดคุ้ม

ตารางวงเงินคุ้มครองตามอายุ  และเพศ
อายุ(ปี) เพศชาย เพศหญิง อายุ(ปี) เพศชาย เพศหญิง
20 56,000 57,530 41 53,160 56,000
21 56,000 57,530 42 53,160 55,260
22 56,000 57,530 43 52,500 55,260
23 56,000 57,530 44 51,850 54,550
24 56,000 57,530 45 51,850 54,550
25 56,000 57,530 46 51,220 53,850
26 56,000 57,530 47 50,600 53,850
27 56,000 57,530 48 50,000 53,160
28 55,260 57,530 49 49,410 52,500
29 55,260 56,760 50 48,840 51,850
30 55,260 56,760 51 48,280 51,850
31 55,260 56,760 52 47,730 51,220
32 55,260 56,760 53 46,670 50,000
33 55,260 56,760 54 46,150 49,410
34 54,550 56,760 55 45,160 48,840
35 54,550 56,760
36 54,550 56,760
37 54,550 56,760
38 53,850 56,000
39 53,850 56,000
40 53,850 56,000

คำถาม : ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
คำตอบ : ไม่ต้อง แต่ ณ ขณะที่ทำรายการซื้อ ระบบจะให้กดปุ่มตอบคำถามสุขภาพ และ ข้อมูล FATCA

**FATCA เป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกาที่ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

คำถาม : ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่
คำตอบ : ระบบจะกำหนดผู้รับผลประโยชน์ คือ ทายาทตามกฏหมาย (กรณีต้องการระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้ติดต่อบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เบอร์ 1766)

คำถาม : กรณีไม่เสียชีวิต แต่สูญเสียอวัยวะ จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่
คำตอบ : กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา จากอุบัติเหตุ

 • กรณีสูญเสียมือ 2 ข้าง หรือ เท้า 2 ข้าง หรือ สายตา 2 ข้าง : คุ้มครอง 100,000 บาท
 • กรณีสูญเสียมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือ มือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง หรือ เท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง : คุ้มครอง 100,000 บาท
 • กรณีสูญเสียสายตา มือ /เท้า อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงข้างเดียว : คุ้มครอง 60,000 บาท