เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

ประกันอุบัติเหตุ – อุบัติเหตุห่วงใย
วันเริ่มขาย
  • 15 ม.ค. 2557
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
  • อายุ 16 – 60 ปี
  • ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ
  • 1 คนซื้อได้ 5 กรมธรรม์
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
  • 690 บาท/ปี
  • ได้รับความคุ้มครองทันที โดยจะได้รับใบรับรองการประกันภัยที่จุดขาย
รายละเอียดความคุ้มครอง
  • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทุกกรณี (ขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ และการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย)วงเงินคุ้มครอง 150,000 บาท
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก จากอุบัติเหตุทุกกรณี (ขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ และการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย)วงเงินคุ้มครอง 15,000 บาท ต่อ อุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้งของอุบัติเหตุ
  • ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทุกกรณี (ขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ และการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย)วงเงินคุ้มครอง 300 บาท ต่อ วัน สูงสุด 30 วันต่ออุบัตเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้งของอุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ ประกันภัย "อุบัติเหตุห่วงใย"

คำถาม : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทุกกรณีใช่หรือไม่
ตอบ : ไม่ใช่ จ่ายค่ารักษาพยาบาลเฉพาะกระดูกแตก หรือกระดูกหัก ที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น การบาดเจ็บอื่นๆที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

คำถาม : ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา ให้กับโรงพยาบาลใช่หรือไม่
ตอบ : ไม่ใช่ ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาให้โรงพยาบาลก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ มาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันภัย
ในภายหลัง

คำถาม : นอนโรงพยาบาล ได้เงินชดเชยรายวันตั้งแต่วันแรกเลย ใช่หรือไม่
ตอบ : ต้องนอนโรงพยาบาลมากกว่า 6 ชั่วโมง และลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น ที่จะได้รับเงินชดเชย โดยจะได้รับเงินชดเชยตั้งแต่วันแรกที่นอนโรงพยาบาลวันละ 300 บาท สูงสุด 30 วัน ต่อ 1 อุบัติเหตุ

คำถาม : ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หมายถึงอะไร
ตอบ : หมายถึง การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกกรณี จนไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และไม่สามารถประกอบอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

คำถาม : เมื่อทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ใครจะได้รับเงินคุ้มครอง
ตอบ : เมื่อแพทย์ผู้ให้การรักษา ออกใบรับรองแพทย์ระบุว่า ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ผู้ซื้อประกันภัยจะได้รับวงเงินคุ้มครอง 150,000 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ 
หากซื้อ 5 กรมธรรม์ จะได้รับเงิน 750,000 บาท

คำถาม : มีสวัสดิการบริษัท หรือมีประกันแบบมีค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหักอยู่แล้ว สามารถเบิกได้ทุกที่หรือไม่ 
ตอบ : สามารถเบิกได้ทุกที่ แต่ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง เช่น
สวัสดิการบริษัทเบิกได้ 5,000 บาท ประกันบริษัท ก. มีค่ารักษาพยาบาลให้ 3,000 บาท ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ ห่วงใย มีค่ารักษาพยาบาลให้ 15,000 บาท ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  15,000 บาท 

วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
สวัสดิการบริษัทเบิกได้ 5,000 บาท
ประกันบริษัท ก. เบิกได้ 3,000 บาท
ส่วนที่เหลือ 7,000 บาท สามารถเบิกกับประกันอุบัติเหตุ ห่วงใยได้ 7,000 บาท