เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

ประกันอุบัติเหตุ ซุปเปอร์พีเอ
วันเริ่มขาย
 • 15 ก.ค. 2558
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุ 20 – 60 ปี
 • ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ
 • 1 คน ซื้อได้ 1 กรมธรรม์ต่อปี
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • 999 บาท/ปี
 • ได้รับความคุ้มครองทันที โดยจะได้รับใบรับรองการประกันภัยที่จุดขาย
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือ การสูญเสียสายตาทั้งสองข้าง หรือ สูญเสียอวัยวะ  สองข้าง  หรือสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง และอวัยวะหนึ่งข้าง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินคุ้มครอง 150,000 บาท
 • คุ้มครองการสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง หรือสูญเสียอวัยวะหนึ่งข้าง จาก อุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง  90,000  บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจาก อบ.(ต่อครั้ง)  วงเงินคุ้มครอง 15,000 บาท
 • คุ้มครองทุกอาชีพ คุ้มครองทุกกิจกรรม
 • คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100%
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ ประกันอุบัติเหตุ ซุปเปอร์พีเอ

คำถาม : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทุกกรณีใช่หรือไม่
ตอบ : ใช่ จ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกกรณี ที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุเท่านั้น ยกเว้น การกระทำภายใต้พฤติกรรมที่ไม่สมควร ได้แก่ การเมาสุรา การทะเลาะวิวาท และ การก่ออาชญากรรม

คำถาม : ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา ให้กับโรงพยาบาลใช่หรือไม่
ตอบ : ใช่ ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาให้โรงพยาบาลก่อน แล้วนำแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม , ใบเสร็จรับเงิน และ ใบรับรองแพทย์ มาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันภัยในภายหลัง

คำถาม : หากสูญเสียอวัยวะแขนหนึ่งข้าง และ สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง จะได้รับความคุ้มครองเท่าไหร่
ตอบ : เมื่อแพทย์ผู้ให้การรักษาสิ้นสุด และออกใบรับรองว่า สูญเสียอวัยวะ หนึ่งข้าง และ สูญเสียสายตา (ตาบอด หนึ่งข้าง) ผู้ซื้อประกันภัย ซุปเปอร์พีเอ จะได้รับวงเงิน 150,000 บาท

คำถาม : หากสูญเสียอวัยวะสายตาหนึ่งข้าง จะได้รับความคุ้มครองเท่าไหร่
ตอบ : เมื่อแพทย์ผู้ให้การรักษาสิ้นสุด และออกใบรับรองว่า สูญเสียสายตา (ตาบอด หนึ่งข้าง) ผู้ซื้อประกันภัย ซุปเปอร์พีเอจะได้รับวงเงิน 90,000 บาท

คำถาม : มีสวัสดิการบริษัท หรือมีประกันแบบมีค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว สามารถเบิกได้ทุกที่หรือไม่
ตอบ : สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล ได้ทุกสิทธิ์แต่ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง เช่น
สวัสดิการบริษัทเบิกได้ 10,000 บาท ซื้อประกัน ซุปเปอร์พีเอ มีค่ารักษาพยาบาลให้ 15,000 บาท ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุจ่ายค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท 

วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการบริษัทเบิกได้ 10,000 บาท
ส่วนที่เหลือ 5,000 บาท สามารถเบิกกับประกันอุบัติเหตุ ซุปเปอร์พีเอ ได้ 5,000 บาท