เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<


ประกันอุบัติเหตุเดินทาง - เที่ยวเมืองไทย
วันเริ่มขาย
 • 1 เม.ย.2556
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุ 7 – 60 ปี
 • สามารถซื้อได้ 1 กรมธรรม์ / คน / 1 เที่ยวการเดินทาง
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • ค่าเบี้ยประกัน 120 บาทต่อระยะเวลาเดินทาง 5 วัน (เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ค่าเบี้ยประกัน 200 บาทต่อระยะเวลาเดินทาง 10 วัน (เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • เริ่มความคุ้มครอง ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน
 • ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานในการทำประกันภัย ไม่มีเอกสารการรับประกันภัยอื่นๆ
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะ เสียสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
  รวมถึงฆาตกรรม/ลอบทำร้าย 200,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะ เสียสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
  ที่เกิดจากการขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

FAQ ประกันเดินทาง "เที่ยวเมืองไทย"

คำถาม : คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทุกกรณีใช่หรือไม่
ตอบ : จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางที่ไม่ได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุ

คำถาม : ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา ให้กับโรงพยาบาลใช่หรือไม่
ตอบ : ไม่ใช่ ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาให้โรงพยาบาลก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ มาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันภัย
ในภายหลัง

คำถาม : ถ้าซื้อแบบเดินทาง 1 – 5 วัน ในวันที่ 3 เดินทางกลับมาถึงบ้าน แล้วเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่
ตอบ : เที่ยวเมืองไทย เป็นประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่เดินทางออกจากที่พัก และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อเดินทางกลับถึงที่พักแล้ว

คำถาม : ถ้าทำใบเสร็จหาย (ใบรับฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย)  หรือไม่ได้รับ SMS เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่
ตอบ : ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากข้อมูลการทำประกันภัย จะถูกส่งให้กับบริษัทประกันภัยโดยตรงในทันที ที่ลูกค้าทำรายการรูดหรือเสียบบัตรประชาชนในขั้นตอนการซื้อประกันภัย

คำถาม : เมื่อเสียชีวิต ใครจะได้รับเงิน
ตอบ : ผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับเงินคุ้มครอง 200,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ คือ ทายาทตามกฎหมายของผู้ซื้อประกันภัย โดยเรียงตามลำดับจาก บุตร, คู่สมรส, บิดามารดา

คำถาม : มีสวัสดิการบริษัท หรือมีประกันแบบมีค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว สามารถเบิกได้ทุกที่หรือไม่
ตอบ : สามารถเบิกได้ทุกที่ แต่ไม่เกินค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริง เช่น
สวัสดิการบริษัทเบิกได้ 5,000 บาท ประกันบริษัท ก. มีค่ารักษาพยาบาลให้ 3,000 บาท ซื้อประกันเที่ยวเมืองไทย มีค่ารักษาพยาบาลให้ 10,000 บาท ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางจ่ายค่ารักษาพยาบาล  10,000 บาท

วิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการบริษัทเบิกได้ 5,000 บาท
ประกันบริษัท ก. เบิกได้ 3,000 บาท
ส่วนที่เหลือ 2,000 บาท สามารถเบิกกับประกันเที่ยวเมืองไทยได้ 2,000 บาท