ลุ้นจี้ทองคำแม่มณี รวมมูลค่ากว่า 380,000 บาท เมื่อทำรายการฝากถอนเงินสด เข้า – ออก จากบัญชีเงินฝากซึ่งเปิดไว้กับ SCB ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ...
Update : 2019-08-31 20:24:15
 

ลุ้นจี้ทองคำแม่มณี รวมมูลค่ากว่า 380,000 บาท เมื่อทำรายการฝากถอนเงินสด เข้า – ออก จากบัญชีเงินฝากซึ่งเปิดไว้กับ SCB ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ...

ลุ้นจี้ทองคำแม่มณี รวมมูลค่ากว่า 380,000 บาท เมื่อทำรายการฝากถอนเงินสด เข้า – ออก จากบัญชีเงินฝากซึ่งเปิดไว้กับ SCB ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562

เงื่อนไขการเข้าร่วมลุ้นรางวัล จี้ทองคำแม่มณี

 1. ลูกค้าที่ใช้บริการทำรายการฝากถอนเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากซึ่งเปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven และได้กดยืนยันร่วมรับสิทธิทันทีหลังจากทำรายการฝากถอนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 จะได้รับสิทธิลุ้นรางวัล 1 สิทธิ/ใบเสร็จ โดยสามารถรับสิทธิได้ไม่จำกัดจำนวน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ ผู้ทำรายการฝากถอนที่หน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส (อาจไม่ใช่เจ้าของบัญชีเงินฝากในกรณีฝากเงิน) เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมลุ้นรางวัลและผู้ได้รับรางวัล
 2. การคำนวณสิทธิในการลุ้นรางวัลจะคำนวณจากการกดยืนยันรับสิทธิที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดในข้อ 1.
 3. ธนาคารจะพิมพ์ Transaction ID (ระบุในใบเสร็จ) ที่มีสิทธิในการลุ้นรางวัลซึ่งได้รับจากบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกันและทำการจับรางวัลตัวจริงและสำรอง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน เลขที่ 35/2 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประกาศรางวัลทางเว็บไซต์ www.scb.co.th และ www.counterservice.co.th ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. และรับรางวัลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 4. หากจับรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน ธนาคารจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำซ้อนนั้น แล้วจับรางวัลใหม่
 5. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล เพื่อยืนยันและนัดหมายการรับรางวัล หากธนาคารติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ได้ ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 6. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลาที่นัดหมาย โดยนำหลักฐานในการรับของรางวัลมาแสดง เช่น บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีรับด้วยตนเอง หรือหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน และเอกสารต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด รวมทั้งต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อขอรับรางวัลหรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 7. กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากธนาคารไม่สามารถมอบรางวัลให้ผู้รับรางวัลสำรองได้ ธนาคารจะมอบรางวัลให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
 8. ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยหากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 9. ธนาคารมีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ทั้งภาพ และเสียงเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 10. ลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ตกลงและยินยอมให้ธนาคารและบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เก็บและใช้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อมูลอื่นใด รวมทั้งยินยอมให้ธนาคารและบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวระหว่างกัน เพื่อการจับรางวัลและประกาศผลการจับรางวัล
 11. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัล หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 14. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้รางวัล และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 15. พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณา, บริษัทที่จัดพิมพ์ชิ้นส่วน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 16. ใบอนุญาตเลขที่ 473/2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 17. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777 หรือที่เว็บไซต์ www.scb.co.th

<< กลับหน้าแรก
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com . All Rights Reserved.