4 Easy Steps Downtown VAT Refund for Tourists
Update : 2018-11-05 08:44:13
 

4 Easy Steps Downtown VAT Refund for Tourists

    


4 ขั้นตอนง่ายๆ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวในเมือง
4 Easy Steps Downtown VAT Refund for Tourists
4 对于游客在市区退增值税的简单手续

1. ซื้อสินค้าที่ร้านค้ามีตราสัญลักษณ์ VAT Refund
    VAT Refund Shopping
    购物退增值税中心

• ซื้อสินค้าจากร้านแห่งเดียวกันในแต่ละวัน
   Purchase goods at the stores with VAT Refund for Tourists Logos
   在商店购买产品,为游客提供退增值税的标识。
• โดยมีมูลค่าของสินค้าที่ซื้อไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
   Purchase not less than 2,000 Baht / store / day.
   今天内需同店购买不少于2000泰铢。
• ขอคำร้องคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10) และต้นฉบับใบกำกับภาษีจากร้านค้า ในวันที่มีการซื้อสินค้า
   Ask for the P.P.10 forms and original tax invoices from the stores on the date of purchase.
   在购买日期时候游客需要商店给子P.P10表格和原始税务发票。
• กรณีเป็นสินค้าที่สามารถบริโภคได้ในราชอาณาจักร สินค้าต้องได้รับบรรจุหีบห่อ (Seal) ผนึกในลักษณะมั่น  
   คง และให้มีข้อความ “No Consumption Made Whilst in Thailand”
   For downtown refund, consumer goods will be packaged and sealed in bags with signs  
   “No Consumption Made Whilst in Thailand”.
   对于市区退款,消费品需装包和密封袋,并贴“在泰国无有消费”。

2. ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในเมืองกับตัวแทนที่ได้รับอนุมัติ
    Downtown Claim
    于市区索赔

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ขอคืนภาษี
      Downtown VAT refund agents check the correctness of VAT refund documents.
      在市区退增值税,办事的代理核对退增值税的文件来正确性。
2.2 ยอดมูลค่าการขอคืนภาษีไม่เกิน 12,000 บาท พร้อมประกันวงเงินภาษีที่ขอคืน
      The value of total VAT refund amount must not be over 12,000 Baht.
      增值退款总额不得超过12000铢。
2.3 เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง
      ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอภาษีมูลค่าเพิ่มในเมือง
      Claimants have to depart from Suvarnabhumi or Don Muaeng International Airport   
      within 14 days from the date of downtown VAT refund claim.
     从市区退税日期起14天内索赔人必须离开素万那普和廊曼国际机场。
2.4 นำสินค้าออกนอกราชอาณาจักร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก
      The goods have to been taken out within 60 days from the date of purchase and the
      purchase date is counted as the first day.
      所有购买产品必须取出从购买产品日期起60天内,并购买日期计为第一天。

3. ตรวจรับรองสินค้า ณ เคาน์เตอร์ศุลกากร
    Goods Inspection at Customs
    海关货物检验

ในวันที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อน Check-in ต้องนำคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 10) พร้อมต้นฉบับใบกำกับภาษี และสินค้าที่ซื้อ ไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง เพื่อให้เจ้าพนักงานศุลกากร ประทับตรารับรองในคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 10)
On the departure date, claimants have to show the P.P.10 forms, originals tax invoices and goods to the Customs before check-in, and then the Customs will stamp the P.P.10 forms to guarantee the goods inspection.
于出发日期的登机之前,索赔人需给子海关出示P.P10表格,原始税务发票和产品,
之后海关将P.P10表格以保证货物已检验。

4. กล่องรับแบบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 10) (Drop box) 升降梭箱

ข้อสังเกตก่อนหย่อนกล่อง
กรณีสินค้าที่ซื้อเป็นประเภทอัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกาโทรศัพท์แบบพกพา กระเป๋า เข็มขัด ที่มีมูลค่าของสินค้าต่อชื้อ ตั้งแต่ 10,000 บาท หรือสินค้าที่สามารถนำติดตัวไปพร้อมการเดินทางที่มีมูลค่าสินค้าต่อชิ้น ตั้งแต่ 50,000 บาท ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรต้องแสดงสินค้าดังกล่าว ต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ณ จุดบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตั้งอยู่ภายหลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อประทับรับรองขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 10)
Remark: After immigration, the claimants have to show the following items to a Revenue officer at the VAT Refund for Tourists counter.
注意:移民后索赔人必向退增值税处为游客柜台出示以下项目;

• Jewelry, gold ornament, watch, glasses, pen, mobile or smart phone, laptop computer, bag
   or belt with the value of 10,000 Baht or more per item.
   珠宝,黄金装饰,手表,眼睛,钢笔,手机或智能电话,笔记本,电脑,价值一万泰铢的
   包袋或腰带,及更多项目。

• Carry-on goods with the value of 50,000 Baht or more per item.
   每件物品价值五万泰铢或以上的随身物品。

หลังจากผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางแล้ว นำคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 10) พร้อมใบกำกับภาษี หย่อนกล่องรับแบบคำร้อง ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 10) (Drop box) ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านตะวันตก หรือด้านตะวันออก หรือท่าอากาศยานดอนเมือง เท่านั้น

- After clearing immigration, the claimants can drop the P.P.10 Forms with originals  
   tax invoices into the box.
   办理移民手续后,索赔人将原件税单的P.P.10表格放入箱内,
   箱子位于素万那普和廊曼国际机场为游客退增值税的办公室前面。

- The Box is in front of the VAT Refund for Tourists Offices at Suvarnabhumi and Don
   Muaeng International Airports.
   泰国税务局为游客退增值税的办公室

The Revenue Department of Thailand
VAT Refund for Tourists Office

More information : http://vrtweb.rd.go.th/index.php/en/


<< กลับหน้าแรก
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com. All Rights Reserved.