แค่ 1 บาท ก็ออมได้ ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทยรักการออม เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง
Update : 2018-10-31 17:49:44
 

แค่ 1 บาท ก็ออมได้ ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทยรักการออม เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง

    

แค่ 1 บาท ก็ออมได้ !
ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทยรักการออม "เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง"

ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา
เริ่ม “วันออมแห่งชาติ” 31 ตุลาคม 2561

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อานวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล กล่าวว่า ตามที่ธนาคารออมสินในฐานะเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมของประเทศ มีบทบาทในการส่งเสริมการออมให้กับประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึกรักการออมให้กับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ วันเด็กแห่งชาติ วันออมสิน 1 เมษายน วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม และโครงการสาคัญอย่าง “โครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน” ธนาคารจาลองในโรงเรียน หรือสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ และเมื่อในปี 2559 ที่ผ่านมาธนาคารมีแนวนโยบายในการบริหารงานแบบ Customer Centric โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ธนาคารออมสินจึงได้เปิดตัวธนาคารโรงเรียนรูปแบบใหม่ เป็นธนาคารโรงเรียนเสมือนจริงในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบสามมิติ หรือที่เรียกว่า Virtual School Bank ถือเป็นการพัฒนาการธนาคารโรงเรียนไปอีกขั้นเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุค Digital“ความร่วมมือกันระหว่าง ธนาคารออมสิน ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันจัดทาโครงการเพื่อสังคม คือ โครงการส่งเสริมการออมสาหรับเยาวชน "เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง" ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ถือเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายและช่องทางการออมได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถออมหรือฝากเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง และช่องทางของการออมโดยเฉพาะผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่มีถึง 13,000 สาขา ทั่วประเทศ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้บริการฝากเงินสาหรับเด็กและเยาวชนอายุ 7-20 ปี จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการความร่วมมือครั้งใหญ่ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หรือเริ่มใช้บริการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันออมสินแห่งชาติด้วย

นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เปิดเผยว่า ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสาคัญของการออมโดยเฉพาะการปลูกฝังวินัยรักการออมให้กับเยาวชนที่จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการออมสาหรับเยาวชน "เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง" ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร่วมกับทางธนาคารออมสินในช่วงอายุ 7-20 ปี ออมเงินได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ยอดฝากสูงสุด 30,000 บาทต่อรายการ สามารถฝากเงินสดได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการฝากเงิน สาหรับลูกค้าทั่วไปที่อายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปคิดค่าธรรมเนียมเพียง 15 บาทต่อรายการเท่านั้น ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยอานวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าของธนาคารมากยิ่งขึ้น และเนื่องในวันออมแห่งชาติปีนี้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด ยังมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษสาหรับลูกค้าธนาคารออมสินที่มาใช้บริการฝากเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไปจะได้รับส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 5 บาท สาหรับซื้อสินค้ารายการที่กาหนดในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาได้อีกด้วย


<< กลับหน้าแรก
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com. All Rights Reserved.