เราให้บริการความสะดวกจ่าย สบายรับ กับทุกชุมชน
      มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้ใช้บริการ (Consumer) ผู้ว่าจ้าง (Client)
ช่องทางบริการ (Channel) ด้วยการให้ความสะดวก (Convenience) พัฒนาการให้บริการ (Service)
และสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust)
     1. รักงาน
     2. รักลูกค้า
     3. รักคุณธรรม
     4. รักองค์กร
     5. รักทีมงาน
     1. ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ(Achievement Orientation)
     2. ความใส่ใจบริการลูกค้า(CustomerService Orientation)
     3. การปฏิบัติตนด้วยความสุจริตและมีคุณธรรม(Integrity)
     4. การอุทิศตนต่อองค์กร (Organization Commitment)
     5. การทำงานเป็นทีมและความร่วมมือในการทำงาน(Teamwork and Corporation)
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com. All Rights Reserved.